O mně

Vítám Vás na svých strán­kách!
Jme­nuji se Karo­lína Svě­to­borná a toto je webová pre­zen­tace, na které Vám ukáži, jak snadno a rychle vyu­žít pre­zen­taci na inter­netu k pro­pa­gaci své tvorby.

Můj výtvarný záběr není zatím moc široký, ale tato pre­zen­tace ani s málem nevy­padá prázdně. Při­tom vím, že poroste spolu se mnou — a poslouží mini­málně do doby, než budu potře­bo­vat vlastní e-shop, ale to je ještě daleko. Hlavní výho­dou je, že si mohu stránky snadno spra­vo­vat sama a nepo­tře­buji k tomu ničí pomoc — pro­kou­sala jsem se Wor­dem a tohle je vlastně to samé.

Pre­zen­taci mi vytvo­řil Matouš Miha­li­ček, který jí nabízí v přesně této podobě za pár korun. Osa­hala jsem si, že mi vyho­vuje intu­i­tivní pro­chá­zení pre­zen­tace — pro­šla jsem si ji pře­dem a líbila se mi. Pro­blé­mem nabyla ani dohodla, že si zvo­lím indi­vi­du­ální barevné ladění strá­nek a obrá­zek na pozadí. Ještě jsem si musela při­pra­vit pár textů a obrázků na začá­tek, abych webík dostala čás­tečně napl­něný a aby mi šikovný tvůrce webu při zaško­lení správy strá­nek uká­zal úpravu stá­va­jí­cího obsahu stejně jako nahrá­vání nového.  Pak už vše šlo ráz na ráz, za pár dní jsem byla na internetu!

Samo­zřej­mostí je, že stránky spl­ňují před­po­klady pro snadné vyhle­dání dal­šími lidmi pomocí vyhle­dá­vačů. Je mi jasné, že je to hlavně dobrý obsah co musí lidi nalá­kat, ale mám jis­totu, že nikde neza­padnu. A nikdy nevím, kdy další člo­věk který mě najde na Goo­gle nebude zrovna ten, kdo odstar­tuje mou hvězd­nou kariéru!

Co umím?

  • Kre­sebná ilu­strace
    Kres­lení mě baví, nej­ra­ději mám pří­rodní motivy. Ráda pou­ží­vám tužku i pas­telky, ale ještě raději mám akva­re­lové barvy. Jako před­loha mi poslouží kva­litní foto­gra­fie, nebo reálný objekt.
  • Foto­gra­fie
    Mám ráda foto­gra­fo­vání detailů, až na úrovni mak­ro­fo­to­gra­fie, často ve velmi abs­traktní formě.